Πώς να ενημερώσω για την αλλαγή του ΑΦΜ μου; | modulus.gr

Εφόσον επιθυμείτε να γίνεται πλέον χρήση των αριθμοδοτικών σας πόρων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο με διαφορετικό ΑΦΜ σε σχέση με το υπάρχον, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία μεταβίβασης αριθμοδοτικών πόρων.

 

Για τη μεταβίβαση των αριθμοδοτικών πόρων, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε το αντίστοιχο έντυπο μεταβίβασης υπηρεσιών ανάλογα με τη νομική μορφή του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστούν οι υπηρεσίες.

 

Το κόστος της μεταβίβασης είναι εφάπαξ 15,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & τέλους σταθερής τηλεφωνίας ανά αριθμό (ή ανά ομάδα συνεχόμενων αριθμών).

 

Για τη μεταβίβαση αριθμοδοτικών πόρων από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα σε Ιδιώτες και Ατομικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Οι ενότητες 1 και 2 συμπληρώνονται από τον μεταβιβάζοντα συνδρομητή. Η ενότητα 3 συμπληρώνεται από τον αποδέκτη συνδρομητή. Στην ενότητα 4 αναγράφονται οι προς μεταβίβαση αριθμοδοτικοί πόροι. Κατόπιν της Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπλεκομένων μερών και Αποδοχής Όρων συμπληρώνονται όλα τα πεδία (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο και τη σφραγίδα σας)

  • Την αίτηση-σύμβαση ενεργοποίησης υπηρεσιών VoIP, υπογεγραμμένη (και σφραγισμένη αν απαιτείται) σε κάθε σελίδα της
  • Ένα αντίγραφο διπλής όψης της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας
  • Μόνο για ατομικές επιχειρήσεις: βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 

Για τη μεταβίβαση αριθμοδοτικών πόρων από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα σε Νομικά Πρόσωπα, θα πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Οι ενότητες 1 και 2 συμπληρώνονται από τον μεταβιβάζοντα συνδρομητή. Η ενότητα 3 συμπληρώνεται από τον αποδέκτη συνδρομητή, στο άνω πεδίο με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, στο κάτω πεδίο με τα στοιχεία του οργανισμού. Στην ενότητα 4 αναγράφονται οι προς μεταβίβαση αριθμοδοτικοί πόροι. Κατόπιν της Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπλεκομένων μερών και Αποδοχής Όρων συμπληρώνονται όλα τα πεδία

  • Την αίτηση-σύμβαση ενεργοποίησης υπηρεσιών VoIP, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα της
  • Ένα αντίγραφο διπλής όψης της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου/ων
  • Έντυπα εκπροσώπησης ανάλογα με τη νομική μορφή (δείτε την ενότητα 5 της αίτησης)