Δεν δέχομαι εισερχόμενες κλήσεις σε τηλεφωνικό κέντρο βασισμένο σε διανομή FreePBX

Εάν δεν δέχεστε εισερχόμενες κλήσεις μέσω του SIP Trunk της modulus θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες.

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά το Registration String σύμφωνα με τις οδηγίες παραμετροποίησης τηλ. κέντρο βασισμένα σε FreePBX.

 

 

 

Το σωστό Registration String πρέπει να είναι της μορφής:

  • Username:Password@voips.modulus.gr/Username

 

 

Αν για παράδειγμα το username μας είναι papdopa-1 και το password είναι το 21951215 το αντίστοιχο registration string θα πρέπει να είναι:

  • papdopa-1:21951215@voips.modulus.gr/papdopa-1.

 

 

Σημειώστε ότι στην περίπτωση που αντιμετώπιζετε προβλήματα σύνδεσης και ο πάροχος internet έχει περιορίσει την πόρτα 5060 με αποτέλεσμα για να συνδέεστε στα συστήματα μας κάνοντας χρήση της πόρτα 6050 , το Registration String διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  • papdopa-1:21951215@voips.modulus.gr:6050/papdopa-1.