Πληροφορίες για Short Codes (Σύντομοι Κωδικοί) | modulus.gr

Οι σύντομοι κωδικοί (short codes) είναι τηλεφωνικοί αριθμοί που αποτελούνται από λιγότερα από 10 ψηφία, όπως η πλειοψηφία των αριθμών που συναντάμε. Συνήθως αποτελούνται από 3 έως 6 ψηφία, αναλόγως του είδους τους όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τα πλεονεκτήματα τους είναι η ευκολία μνημόνευσης του αριθμού, η πανελλαδική κάλυψη καθώς και το κύρος του οργανισμού που κατέχει έναν τέτοιο αριθμό.

 

Οι συνδρομητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έναν τέτοιο αριθμό, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαδικασία περιλαμβάνει την εμπλοκή των ιδίων, και συγκεκριμένα στη σύνταξη αποστολής προς την κατάλληλη ρυθμιστική αρχή (ΕΕΤΤ) για την απόδοση ενός τέτοιου αριθμού. Οι σύντομοι κωδικοί αποδίδονται απευθείας από την ΕΕΤΤ και όχι από κάποιον πάροχο.

 

Η διαδικασία απόδοσης και τερματισμού του αριθμού αναμένεται να διαρκέσει κατά μέσο όρο 30 εργάσιμες ημέρες, ενώ το ετήσιο τέλος χρήσης καθώς και το εφάπαξ τέλος εκχώρησης που αναγράφονται στη συνέχεια ουσιαστικά αφορούν το συνολικό κόστος προς την ΕΕΤΤ ανά ημερολογιακό έτος. Οι συνδρομητές που θα αποκτήσουν έναν σύντομο κωδικό επιπρόσθετα καταβάλουν στη modulus το ετήσιο τέλος χρήσης ενός πακέτου καναλιών φωνής για την εξυπηρέτηση του αριθμού, για το οποίο πακέτο λαμβάνουν την οικονομική μας προσφορά.

 

Ακολουθούν οι κατηγορίες των σύντομων κωδικών καθώς τα τέλη για την καθεμία, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

 

Είδος Σύντομων Κωδικών Εφάπαξ τέλος εκχώρησης Ετήσιο τέλος χρήσης
4ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί πλην των σειρών 12, 13,140-144 1.000,00 € 1.000,00 €
5ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί εκτός των σειρών 118, 181-

183,12-13 (πλην 138 και 137), 140-149,190-195

300,00 € 250,00 €
5ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί της σειράς 118 300,00 € 1.000,00 €
5ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί των σειρών 181-183 1.000,00 € 10.000,00 €
4ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί των σειρών 140-144 0,00 € 100.000,00 €
5ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί των σειρών 140-144 1.000,00 € 10.000,00 €
5ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί των σειρών 145-149 1.000,00 € 10.000,00 €
6ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί των σειρών 116 300,00 € 150,00 €

 

Οι αριθμοί των σειρών 10Χ(Χ)(Χ) και 11Χ(Χ)(Χ) (πλην των σειρών 100,108, 112, 116 και 118) χρησιμοποιούνται:

 

α. ως 3ψήφιοι ή/και 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, οι οποίες παρέχονται από τους ίδιους τους παρόχους ή κρατικούς φορείς ή φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί από το κράτος η παροχή αυτών των υπηρεσιών ή μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς και

 

β. ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών άμεσης βοήθειας που αφορούν την υγεία ή άμεσης οδικής βοήθειας ή για την παροχή υπηρεσιών από οργανισμούς κοινής ωφέλειας με σκοπό την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών, όπως η εξυπηρέτηση βλαβών.

 

* Σημαντικό ο αριθμός 11112 χρησιμοποιείται ως σύντομος κωδικός έκτακτης ανάγκης μέσω Fax. Επίσης, δεν μπορεί να εκχωρηθεί ο αριθμός 1111x, όπου X=0-1 & X= 3-9.

 

γ. Οι σύντομοι κωδικοί της σειράς 116ΧΧΧ χρησιμοποιούνται ως 6ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή κατά εναρμονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο. Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες σχετίζονται ιδίως με την ευημερία και ασφάλεια των πολιτών ή συγκεκριμένων ομάδων πολιτών ή με την παροχή βοήθειας προς πολίτες που βρίσκονται σε δυσκολία.

 

δ. Οι αριθμοί 118ΥΧ, όπου Υ=1-9, Χ=0-9, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου.

 

* Σημαντικό Οι αριθμοί των σειρών 1180 και 119 παραμένουν δεσμευμένοι για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών ως προς την παροχή μέσω σύντομων κωδικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου.

 

Οι αριθμοί των σειρών 12 και 13 χρησιμοποιούνται:

 

α. ως 3ψήφιοι ή/και 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι ή/και 6ψήφιοι σύντομοι κωδικοί δικτύου για την παροχή υπηρεσιών, αποκλειστικά σε σχέση με το δίκτυο του παρόχου, όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η αναφορά βλαβών.

 

i. Για τη χρήση των σύντομων κωδικών δικτύου των σειρών 12Χ, όπου Χ=0-9, και 13Υ, όπου Υ=0-6,9 δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση.

 

ii. Οι αριθμοί της σειράς 138 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί δικτύου για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά σε σχέση με το δίκτυο ενός παρόχου, όταν καλούνται και από τα δίκτυα άλλων παροχών. Κάθε πάροχος δικαιούται την εκχώρηση το πολύ τριών σύντομων κωδικών της σειράς 138 ανά τύπο δικτύου (σταθερό, κινητό, δορυφορικό).

 

iii. Οι αριθμοί της σειράς 137 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών για θέματα βλαβών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αρ. 834/2/9-11-2017 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών Αδειών».

 

5. α. Οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 14ΥΧΧ, όπου Υ=0 και 2-9, Χ=0-9, χρησιμοποιούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης.

 

5. β. Οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 141ΧΧ, όπου Χ=0- 9, χρησιμοποιούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης που αφορούν σε τυχερά παίγνια.

 

5.γ.  Απαγορεύεται η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων από σύντομους κωδικούς των σειρών 14ΧΧΧ.

 

6. Οι αριθμοί της σειράς 15 χρησιμοποιούνται ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος ή υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο από Υπουργεία ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

7. Οι αριθμοί των σειρών 181-183 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εκχωρηθούν δευτερογενώς σε επιχειρήσεις – συνδρομητές τους ή να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους.

 

8. Οι αριθμοί της σειράς 188 χρησιμοποιούνται ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια ή άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίες παρέχονται από τους ίδιους τους παρόχους ή κρατικούς φορείς ή φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί από το κράτος η παροχή αυτών των υπηρεσιών ή μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς.

 

9. Οι σύντομοι κωδικοί της σειράς 198ΥΧ, όπου Υ=0-5 και Χ=0-9, χρησιμοποιούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης αποκλειστικά από:

 

i. Ιερές Μητροπόλεις και φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2646/1998.

 

ii. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με σχετική απόφαση του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

 

10. Οι κλήσεις προς σύντομους κωδικούς έκτακτης ανάγκης γίνονται ατελώς για τον τελικό χρήστη.

 

11. Η χρέωση για κλήσεις από σταθερό δίκτυο προς υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις σειρές 10 και 11 (πλην της 118 και 116), 15, καθώς και στις σειρές 181-183 ενός παρόχου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη χρέωση για αστική κλήση προς το δίκτυο του εν λόγω παρόχου (κλήση προς γεωγραφικό αριθμό εντός της ίδιας περιοχής). Η χρέωση για κλήσεις από κινητό δίκτυο προς υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις σειρές 10 και 11 (πλην της 118 και 116), 15, καθώς και στις σειρές 181-183 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη χρέωση που ισχύει για κλήσεις προς άλλους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας ή γεωγραφικούς αριθμούς σταθερού δικτύου στον οποίο έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί οι κωδικοί, κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση οι κλήσεις προς σύντομους κωδικούς των σειρών 10 και 11 (πλην της 118 και 116), 15, καθώς και των σειρών 181-183 δεν αποτελούν κλήσεις πρόσθετης χρέωσης.

 

12. Οι εκδοχείς, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί, μετά δευτερογενή εκχώρηση, σύντομων κωδικών των σειρών 10, 11 (πλην της 118 και 116), 181-183 και 188, καθώς και oι πάροχοι, εφόσον τους χρησιμοποιούν οι ίδιοι, οφείλουν κατά τη διενέργεια διαφημίσεων των υπηρεσιών τους μέσω των ως άνω αριθμών και κατά την αναγραφή των αριθμών στις ιστοσελίδες τους, να αναφέρουν με ευκρίνεια και σαφήνεια τις μέγιστες χρεώσεις των σύντομων μηνυμάτων και των κλήσεων στους αριθμούς αυτούς, εφόσον υφίστανται τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο, καθώς και να ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες ότι σχετικές πληροφορίες για τους αριθμούς είναι διαθέσιμες στο Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ παρέχοντας το σχετικό σύνδεσμο σε ευκρινές σημείο της σελίδας τους.